Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Spinweb van 25 augustus 2015

Vastgesteld door Spinweb B.V. gevestigd te Den Haag hierna te noemen Spinweb.

1. Definities

Voor de volgende begrippen gelden in deze Voorwaarden de volgende definities:
- Spinweb: Spinweb B.V., die als leverancier en netwerkmoderator optreedt;
- Spinweb Applicatie: Het informatiesysteem van Spinweb die ten doel heeft de samenwerking tussen, en de werkprocessen van, de Gebruikers te faciliteren.
- Gebruiker: een rechtspersoon die een Overeenkomst met Spinweb is aangegaan voor het gebruik van de Spinweb Applicatie
- Medewerker: een werknemer van Gebruiker of Spinweb, dan wel een natuurlijke persoon die gemachtigd is werkzaamheden te verrichten ten behoeve van en/of onder de verantwoordelijkheid van Gebruiker dan wel Spinweb;
- Overeenkomst de overeenkomst tussen Spinweb en Gebruiker voor het gebruik van de Spinweb Applicatie;
- Voorwaarden: deze Algemene voorwaarden Spinweb.
 

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst, waarbij Spinweb aan Gebruiker toegang verstrekt tot de Spinweb Applicatie, hetzij als Spinweb Kwaliteitslid, hetzij als Spinweb Match Partner.
2.2 Spinweb is gerechtigd de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Spinweb zal Gebruiker zoveel mogelijk twee maanden voor de inwerkingtreding van de wijzigingen informeren over de voorgenomen wijzigingen.
 

3. Toetreding en gebruiksrecht

3.1 Spinweb verleent Gebruiker het niet-exclusieve recht om de Spinweb Applicatie gedurende de looptijd van de Overeenkomst te gebruiken.
3.2 Gebruiker zal de Spinweb Applicatie slechts gebruiken overeenkomstig het bepaalde in deze Voorwaarden.
3.3 Gebruiker mag niet toestaan dat de Spinweb Applicatie wordt gebruikt ten behoeve van enige andere (rechts)persoon dan Gebruiker en haar Medewerkers.
3.4 De bepalingen in dit artikel gelden op straffe van verbeurte van een dadelijk en ineens opeisbare boete van € 5.000,- per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de gehoudenheid van gebruiker tot betaling van de volledige schadevergoeding, indien de schade meer dan eerdergenoemd bedrag mocht belopen.
3.5 Spinweb is gerechtigd naar eigen inzicht vernieuwingen aan te brengen in de Spinweb Applicatie. Spinweb zal Gebruiker tijdig op de hoogte stellen van de verwerking van updates voor zover deze van belang zijn voor het gebruik van de Spinweb Applicatie, een en ander naar oordeel van Spinweb.
 

4. Duur en einde Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de gehele periode dat Gebruiker gebruikt maakt van de Spinweb Applicatie en wordt voortgezet tot één van beide partijen de Overeenkomst opzegt.
4.2 Gebruiker zal na beëindiging van de Overeenkomst geen toegang meer hebben tot de Spinweb Applicatie en zijn gegevens.
4.3 Spinweb is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen op het moment dat Gebruiker aan Spinweb meedeelt niet meer in staat te zijn om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen dan wel op het moment dat Spinweb uit de omstandigheden moet afleiden dat de Gebruiker niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen dan wel op het moment dat Gebruiker zijn activiteiten staakt. De Overeenkomst eindigt van rechtswege en met onmiddellijke ingang op het moment dat de Gebruiker geliquideerd wordt, surseance van betaling wordt verleend of failliet wordt verklaard.
 

5. Betaling en kosten

5.1 Indien Gebruiker als “Spinweb Kwaliteitslid” gekwalificeerd staat, zullen Gebruiker en Spinweb een “Overeenkomst Spinweb Kwaliteitslid” afsluiten, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uit maken en waarbij de bedoelde overeenkomst de betalingsafspraken en kosten benoemd. Gebruiker heeft alsdan transparant inzicht in vraag & aanbod en is geen fee per match verschuldigd. Bovendien heeft Gebruiker alsdan recht op het gebruik van de webdienst WerkenbijeenICTbedrijf.nl .
5.2 Indien Gebruiker als “Spinweb Match Partner” gekwalificeerd staat, zullen Gebruiker en Spinweb een “Overeenkomst Spinweb Match Partner” afsluiten, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uit maken en waarbij de bedoelde overeenkomst de betalingsafspraken en kosten benoemd. Gebruiker heeft alsdan deels transparant inzicht in vraag & aanbod en is wel een fee per match verschuldigd.
 

6. Verplichtingen Spinweb

6.1 Spinweb staat ervoor in dat de gegevens die Gebruiker middels de Spinweb Applicatie heeft ingevoerd zo goed als redelijkerwijs mogelijk worden beveiligd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging door derden.
6.2 Spinweb onthoudt zich van het inzien van de gegevens die Gebruiker middels de Spinweb Applicatie bij Spinweb heeft geplaatst, en stelt geen gegevens ter beschikking aan derden, tenzij Spinweb hiertoe krachtens de wet een verordening, een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie verplicht is.
 

7. Verplichtingen Gebruiker

7.1 Gebruiker dient zorgvuldig om te gaan met en is verantwoordelijk voor de logingegevens. Gebruiker is aansprakelijk voor ieder gebruik van zijn logingegevens.
7.2 Gebruiker zal op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken aan Spinweb bij het gebruik van de Spinweb Applicatie en/of Website, een en ander naar het oordeel van Spinweb. Het is Gebruiker niet
Pagina 3 van 5
toegestaan handelingen te verrichten waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van Spinweb.
7.3 Gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de gegevens die hij middels de Spinweb Applicatie bij Spinweb heeft geplaatst.
7.4 Indien Gebruiker zijn verplichtingen voortvloeiend uit deze Voorwaarden niet nakomt, is Spinweb gerechtigd om de toegang voor Gebruiker tot de Spinweb Applicatie te blokkeren zonder voorafgaande aankondiging. Hierbij blijft de Overeenkomst tussen Spinweb en Gebruiker van kracht.
 

8. Gegevens

8.1 De gegevens die Gebruiker middels de Spinweb Applicatie heeft ingevoerd worden opgeslagen in een databank die onder beheer van Spinweb staat.
8.2 Gebruiker blijft te allen tijde eigenaar van de door haar ingevoerde gegevens.
8.3 Gebruiker is gehouden zorg te dragen voor een adequate naleving van toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Op Spinweb rust geen wettelijke bewaartermijn voor de door Gebruiker ingevoerde gegevens.
8.4 Na beëindiging van de Overeenkomst wordt door Spinweb de via de Spinweb Applicatie ingevoerde gegevens maximaal 30 dagen bewaard. Na deze periode is Spinweb gerechtigd deze gegevens definitief te verwijderen zonder hieraan voorafgaand Gebruiker te informeren. Alsdan kan geen kopie van de gegevens meer worden verstrekt.
8.5 Tot 30 dagen na het einde van de Overeenkomst kan Gebruiker Spinweb verzoeken, tegen betaling van een vergoeding, hem een kopie van de gegevens te doen toekomen op een gegevensdrager, mits Gebruiker aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 

9. Beschikbaarheid Spinweb Applicatie

9.1 Spinweb spant zich in voor optimale beschikbaarheid van en toegang tot de Spinweb Applicatie.
9.2 Spinweb is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de toegang tot de Spinweb Applicatie en de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken, voor zover dit noodzakelijk is voor (preventief-) onderhoud of te verrichten aanpassingen of verbeteringen van één of meer diensten, zonder dat dit een recht op schadevergoeding van Gebruiker jegens Spinweb met zich meebrengt. Spinweb spant zich in dit tot een minimum te beperken en indien mogelijk Gebruiker tijdig te informeren.
10. Intellectuele eigendomsrechten
10.1 Alle auteursrechten, handelsnaamrechten, merkrechten, andere intellectuele eigendomsrechten op, alsmede alle soortgelijke rechten ter bescherming van informatie met betrekking tot de Spinweb Applicatie en de Website, zijn het exclusieve eigendom van Spinweb of diens licentiegever(s). Geen van de in de Overeenkomst of de Voorwaarden opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan Gebruiker.
 

11. Aansprakelijkheid

11.1 Behoudens in het geval dat bijzondere wettelijke bepalingen een beperking van de aansprakelijkheid van Spinweb uitsluiten voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld, is Spinweb slechts aansprakelijk voor schade als omschreven in de volgende leden van dit artikel.
11.2 Spinweb is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verminking of verlies van data, voor gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins), zelfs indien Spinweb in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade.
11.3 Spinweb is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Gebruiker verband houdende met het tijdelijk niet, het tijdelijk niet juist of het tijdelijk niet volledig beschikbaar zijn van de Spinweb Applicatie of de Website.
11.4 Spinweb is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Gebruiker verband houdende met het (niet) functioneren van programmatuur van Gebruiker of van derden, van Applicatiearatuur van Gebruiker, Spinweb of derden, of van internetverbindingen van Gebruiker, Spinweb of derden.
11.5 Spinweb is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Gebruiker verband houdende met samenwerkingen die zijn ontstaan met andere Gebruikers, door of via Spinweb.
11.6 Voor zover Spinweb geen aanspraak kan maken op de in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsuitsluitingen of -beperkingen, is zijn aansprakelijkheid te allen tijde per geval beperkt tot een bedrag van 50 % van alle in de zes maanden voorafgaand aan haar verzuim aan Gebruiker gefactureerde bedragen, verminderd met crediteringen door Spinweb aan Gebruiker in die periode. Voor zover Spinweb ook geen aanspraak kan maken op de in 11.6 genoemde beperking, geldt dat de aansprakelijkheid van Spinweb in ieder geval beperkt is tot een bedrag van 50 % van alle in de zes maanden voorafgaand aan haar verzuim aan Gebruiker gefactureerde bedragen, met een maximum van EUR 2500,-.
11.7 Gebruiker erkent en aanvaardt dat de Spinweb Applicatie of de Website nimmer perfect of 100% vrij van onvolkomenheden kunnen zijn en dat niet alle onvolkomenheden zullen (kunnen) worden hersteld.
11.8 Gebruiker vrijwaart Spinweb voor aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst of de Voorwaarden, tenzij Gebruiker deze aanspraken jegens Spinweb met inachtneming van het in dit artikel bepaalde geldend zou kunnen maken indien Gebruiker de schade zelf zou hebben geleden.
11.9 De aansprakelijkheid van Spinweb wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met Gebruiker ontstaat in alle gevallen slechts indien Gebruiker Spinweb onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Spinweb na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Spinweb in staat is adequaat te reageren.
11.10 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien Gebruiker heeft verzuimd maatregelen te nemen om (I) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken; (II) te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat; of (III) indien Gebruiker nalaat Spinweb zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is van de schade in kennis te stellen en hem van alle relevante informatie te voorzien.
 

12. Privacy

12.1 Voor zover Gebruiker met gebruikmaking van de Spinweb Applicatie persoonsgegevens verwerkt is Gebruiker daarvoor de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Gebruiker staat ervoor in dat zij de persoonsgegevens rechtmatig verwerkt. Spinweb zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in opdracht van Gebruiker en overeenkomstig de instructies van Gebruiker.
12.2 Gebruiker vrijwaart Spinweb voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de Overeenkomst tussen Spinweb en Gebruiker en/of de door Gebruiker in het kader van de Overeenkomst verwerkte gegevens die jegens Spinweb mochten worden ingesteld wegens een niet aan Spinweb toe te rekenen schending van de Wet bescherming persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op offertes en overeenkomsten tussen Spinweb en Gebruiker is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen, onenigheden of vorderingen voortvloeiend uit of verband houdend met deze Voorwaarden of de Overeenkomst, of de niet-nakoming, beëindiging of ongeldigheid daarvan, worden aan de bevoegde rechter in Den Haag voorgelegd.

Advertorial
Social